Základní pojmySlužby svěřenského správcePřínosy svěřenského fonduVyužití svěřenského fonduZaložení svěřenského fondu

Základní pojmy

Co je svěřenský fond

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný zakladatelem ke stanovenému účelu, určený a spravovaný svěřenským správcem ve prospěch stanovené osoby, tzv. beneficienta. Vyčleněný majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo jej do svěřenského fondu vložil, a stává se tak majetkem bez vlastníka. Avšak nárok na prospěch z tohoto majetku má dle podmínek svěřenského fondu, tzv. „statutu“, výhradně určený beneficient.

Kdo je poradce

Svěřenský poradce poskytuje zájemcům o založení svěřenských fondů odborné poradenství a služby, vyjma jejich kvalifikované správy. Zejména poskytuje odborné expertízy před založením svěřenského fondu a následné služby spojené s jeho založením a splněním všech regulatorních podmínek dle jurisdikce ČR.

Kdo je správce

Svěřenský správce je osoba, která přijala pověření zakladatele svěřenského fondu k jeho správě. Je to právě svěřenský správce, se kterým zakladatel dlouhodobě spolupracuje, a od kterého očekává podporu při založení svěřenského fondu, a co je nejdůležitější, kvalifikovanou správu fondu. Jeho hlavním úkolem je svědomitě vykonávat funkci řádného hospodáře a pečovat o majetek, který tvoří podstatu svěřenského fondu.

Služby svěřenského správce

Začnu tím, že Vám budu naslouchat.

Pouze tak poznám Váš život a pochopím Vaše priority, podle kterých sladím strategii svěřenského fondu s Vašimi osobními hodnotami a rodinnými cíli. Společně s Vámi tak vytvořím individuální řešení, které bude mít pro Vás hodnotu nejenom dnes, ale bude i základem dědictví budoucích generací.

Poradenství

Pomohu Vám ujasnit si priority a objektivně posoudit, zda je svěřenský fond pro Vámi zamýšlený účel tím vhodným řešením. Všechna rizika, výhody i náklady související se založením a případnou správou Vašeho svěřenského fondu. Díky tomu se můžete odpovědně rozhodnout a ujistit se, že svěřenský fond bude dlouhodobě naplňovat vaše cíle.

Založení

Na základě Vašich priorit vytvořím statut fondu, který bude odrazem Vaší filozofie a sladí strategii svěřenského fondu s Vašimi osobními hodnotami i cíli. Po odsouhlasení statutu za Vás převezmu odpovědnost za celý administrativní proces založení fondu a komunikaci s orgánem dohledu.

Správa

Jako profesionální správce zajistím Vašemu svěřenskému fondu a majetku, který tvoří jeho podstatu, nejvyšší dostupnou péči. Svědomitě vykonávám funkci řádného hospodáře, řídím všechny procesy, komunikuji s protektorem a naplňuji vůli zakladatele, která je zakotvena ve statutu fondu.

Dohled

V případě zájmu Vám zajistím kvalifikovaný dohled nad činností svěřenského správce. Kontrola všech úkonů svěřenského správce a dodržování statutu fondu probíhá prostřednictvím kontrolního výboru, tzv. protektora. Tímto získáte jistotu, že projev Vaší vůle a účel vzniku svěřenského fondu bude vždy naplněn.

Přínosy svěřenského fondu

Ochrana majetku

Svěřenský fond poskytuje svému zakladateli velmi robustní a dlouhodobou právní ochranu majetku, který vyčlenil do fondu. Tento účelově osamostatněný majetek se dle českého právního řádu stává majetkem bez právní subjektivity, tzv. „bez vlastníka“. Díky tomu je i mezigeneračně chráněn před věřiteli a nežádoucími vlivy třetích stran.

Ochrana zájmů

Žijeme v době plné protichůdných zájmů a Vaše osobní rozhodnutí může vyvolat negativní reakce okolí nebo úsilí o zvrácení Vaší vůle. Svěřenský fond je velmi efektní řešení pro uskutečnění Vaší rozličné vůle, která je zanesena do statutu fondu a jeho správce je povinen tento statut bezezbytku naplňovat ve prospěch obmyšlených osob.

Diskrétnost vlastnictví

U svěřenského fondu jsou vlastnická práva k vyčleněnému majetku uplatňována prostřednictvím určeného správce, díky čemuž je identita zakladatele skryta. V případě snah o zmocnění majetku věřiteli nebo jeho nepřátelské ovládnutí třetí stranou je toto úsilí zmařeno díky nečitelnosti vlastnictví. Nedostupnost informací o majetkových poměrech přináší zakladateli větší bezpečí a pohodlí.

Ovládání transferu

76 % zakladatelů uvedlo jako hlavní důvod založení svěřenského fondu snahu o zachování majetku a ponechání dědictví s cílem nenarušit transferem majetku vztahy uvnitř rodiny i mimo ni.

Obavy z nedostatečné zralosti, veřejných pomluv a negativního vlivu bohatství na pracovní morálku dětí lze řešit vhodně nastaveným statutem fondu. Ten zajistí  dostatečnou péči o ty, na kterých Vám záleží.

Dosažení cílů

V naplnění osobních nebo firemních cílů Vám v některých případech může bránit nedostatečná kvalifikace, schopnosti nebo jen prostý čas z důvodu pokročilého věku. Svěřenský fond s vhodně sestaveným statutem a profesionálním správcem Vám zajistí, že i přes všechny zmíněné aspekty budou Vaše cíle beze zbytku naplněny.

Omezení rizika

V případě využití služeb profesionálního správce svěřenského fondu můžete snadno odbourat závislost na vlastním čase i schopnostech. Případné obavy a rizika spojené s obhospodařováním majetku fondu můžete minimalizovat pověřením několika správců a vytvořením systému vzájemné odpovědnosti, nebo využít kvalifikovaného dohledu nad jejich činností. To zajistí vašemu majetku dlouhodobý růst a nejvyšší péči.

Využití svěřenského fondu

Soukromé účely

 • Ochrana osobního majetku před exekucí
 • Funkční alternativa předmanželské smlouvy
 • Efektivní způsob vydědění potomka
 • Náhrada dědické smlouvy
 • Skrytí vlastnictví a původu majetku před veřejností

Rodinné účely

 • Udržení celistvosti majetku a jeho nerozdrobení v důsledku chyb nebo rozdílných názorů jednotlivých členů rodiny
 • Hmotné zabezpečení členů rodiny
 • Nečitelnost informací o majetkové situaci rodiny
 • Mezigenerační transfer majetku

Korporátní účely

 • Provozování závodu
 • Ochrana majetku před exekucí způsobenou neblahým vývojem podnikání
 • Způsob rozdělení majetku mezi společníky nebo jiné osoby
 • Zachování anonymity vlastnických struktur

Ostatní účely

 • Zajištění pohledávek (postavení zástavního dlužníka nebo ručitele)
 • Alternativa advokátní, notářské nebo bankovní úschovy
 • Financování i krytí investičních záměrů (postavení agenta zajištění)
 • Sdružování finančních prostředků za účelem dalšího investování

Veřejně prospěšné účely

 • Zajištění smysluplného využití majetku v případě neexistence dědiců
 • Způsob realizace dobročinných nebo charitativních aktivit

Založení svěřenského fondu

Srovnání realizazce vlastními silami a realizace za využití profresionálních služeb

Srovnání realizazce vlastními silami a realizace za využití profresionálních služeb
Srovnání realizazce vlastními silami a realizace za využití profresionálních služeb